Kybernetické hrozby na které si tento rok dávat pozor: adwary,

<p>Prvn&iacute; čtvrtlet&iacute; roku 2016 již uživatelům na cel&eacute;m světě přinesl řadu nov&yacute;ch poč&iacute;tačov&yacute;ch hrozeb, kter&eacute; představuj&iacute; nebezpeč&iacute; pro stabilitu jejich zař&iacute;zen&iacute;. Kybernetičt&iacute; odborn&iacute;ci zaznamenali, že v průběhu tohoto relativně kr&aacute;tk&eacute;ho obdob&iacute;, byly viry aktivněj&scaron;&iacute; než kdykoliv předt&iacute;m. Bylo zji&scaron;těno, že mezi ty nejv&yacute;značněj&scaron;&iacute; doposud patř&iacute; adwary, „&uacute;nosci“ prohl&iacute;žeče a ransomwarov&eacute; viry Zat&iacute;mco prvn&iacute; dvě kategorie mohou b&yacute;t velmi ru&scaron;iv&eacute; a způsobuj&iacute; drobn&eacute; poruchy v syst&eacute;mu, nezpůsobuj&iacute; na infikovan&eacute;m poč&iacute;tači velk&eacute; &scaron;kody a je možn&eacute; se jich poměrně snadno zbavit. Ransomwary b&yacute;vaj&iacute; nesrovnatelně ničivěj&scaron;&iacute;. Nejen, že negativně ovlivňuj&iacute; v&yacute;kon poč&iacute;tače, ale tak&eacute; blokuj&iacute; soubory. Tvůrci antivirů a poč&iacute;tačov&iacute; odborn&iacute;ci se usilovně snaž&iacute; vytvořit protil&aacute;tku proti těmto virům, a tak&eacute; se jim podařilo učinit několik v&yacute;znamn&yacute;ch objevů v t&eacute;to oblasti.</p>
<p><img src=“https://odstranitvirus.cz/wp-content/uploads/news/infected-computer-screen.jpg“ alt=“Desktop of infected computer“ /></p>
<p>Hovoř&iacute;me-li o nejplodněj&scaron;&iacute;ch adwarov&yacute;ch programech tohoto roku, <a href=“https://odstranitvirus.cz/dns-unlocker-adware/“>DNS Unlocker</a> si nepochybně zaslouž&iacute; m&iacute;sto mezi nejroz&scaron;&iacute;řeněj&scaron;&iacute;mi viry podporuj&iacute;c&iacute; reklamu součastnosti. Tento podvodn&yacute; program již vložil reklamu a podezřel&eacute; odkazy na tis&iacute;ce infikovan&yacute;ch poč&iacute;tačů po cel&eacute;m světě. „&Uacute;nosci“ prohližeče jako je <a href=“https://odstranitvirus.cz/virus-yoursites123-com/“>yoursites123</a> nebo <a href=“https://odstranitvirus.cz/virus-piesearch-com/“>piesearch.com</a> tak&eacute; nejsou pozadu. Tyto neodbytn&eacute; fale&scaron;n&eacute; vyhled&aacute;vače neopou&scaron;těj&iacute; poč&iacute;tače otr&aacute;ven&yacute;ch uživatelů i přes pokusy o jejich odstraněn&iacute;. Nicm&eacute;ně, proces odstraňov&aacute;n&iacute; „&uacute;nosce“ prohl&iacute;žeče nebo adwaru se může v porovn&aacute;n&iacute; s ransomwarem zd&aacute;t jako proch&aacute;zka růžovou zahradou. Množstv&iacute; těchto &scaron;kodliv&yacute;ch programů každ&yacute;m dnem roste a hroz&iacute; zablokov&aacute;n&iacute; souborů navždy, pokud nechcete platit v&yacute;kupn&eacute;. <a href=“https://odstranitvirus.cz/teslacrypt-virus/“>TeslaCrypt</a>, <a href=“https://odstranitvirus.cz/virus-cryptowall/“>CryptoWall</a>, a <a href=“https://odstranitvirus.cz/cryptolocker/“>CryptoLocker</a> je třeba označit jako „vůdce“ mezi ransomwary, protože se jim od sv&yacute;ch obět&iacute; po cel&eacute;m světě podařilo vyloudit stovky tis&iacute;c, ne-li milionů dolarů. I přesto, že se ransomware netaj&iacute; t&iacute;m, že jeho zaměr infiltrovat poč&iacute;tač je peněžn&iacute; zisk, v&scaron;echny zmiňovan&eacute; viry se snaž&iacute; vytv&aacute;řet snadn&eacute; př&iacute;jmy využ&iacute;v&aacute;n&iacute;m nic netu&scaron;&iacute;c&iacute;ch uživatelů. Proto vzhledem k př&iacute;livu nov&yacute;ch a nebezpečn&yacute;ch virů, byste se měli letos zaměřit na vybaven&iacute; poč&iacute;tače s nejlep&scaron;&iacute;m antivirov&yacute;m softwarem a dohl&eacute;dnout na stabilitu va&scaron;eho syst&eacute;mu.</p>
<p>Kybernetičt&iacute; bezpečnostn&iacute; analytici zdůrazňuj&iacute;, že zranitelnost poč&iacute;tače vůči virům je silně z&aacute;visl&aacute; na stabilitě syst&eacute;mu. Proto, aby byl v&aacute;&scaron; poč&iacute;tač v bezpeč&iacute;, je důležit&eacute;, se ujistil, že neobsahuje ž&aacute;dn&eacute; nepotřebn&eacute; programy nebo soubory. Webov&eacute; str&aacute;nky, kter&eacute; se specializuj&iacute; na hloubkovou anal&yacute;zu nebezpečn&yacute;ch souborů, jako je <a href=“https://ugetfix.com/“>ugetfix.com</a> mohou b&yacute;t velmi užitečn&eacute; k označen&iacute;, detekci a odstraněn&iacute; takov&yacute;ch složek z poč&iacute;tače. A nakonec, n&aacute;kup seri&oacute;zn&iacute;ho n&aacute;stroje, kter&yacute; bojuje s viry je tak&eacute; povinn&aacute; investice do zabezpečen&iacute; va&scaron;ich budouc&iacute;ch &uacute;dajů, financ&iacute;, jakož to i ochrany soukrom&iacute; va&scaron;ich osobn&iacute;ch &uacute;dajů.</p>

O autorovi
Linas Kiguolis
Linas Kiguolis

Expert v boji proti malwaru, virům a spywaru...

Kontaktujte Linas Kiguolis
O společnosti Esolutions

Přečtěte si v jiném jazyce
Soubory
Software
Porovnávání